Design
Kommunikasjon
innhald
Nettside
Kurs
IT

Designtenester

I Filter design & kommunikasjon jobbar me tett med bedrifter
for å finna gode designløysingar for produkt og tenester. Design handlar om meir enn det estetiske - design er eit verktøy for å skapa verdiar.

Visuell
identitet

Ein levande visuell identitet er omdømmebyggande for ei bedrift.

I Filter er me lidenskapelig engasjerte i å få
fram gode designløysingar for å fremja den visuelle identiteten til kundane våre.

Sjå nokre identitetar me har laga

Design
nettside

Ei brukarvennleg og intuitiv nettside
gir et positivt inntrykk av bedrifra di.

Filter kan hjelpa med løysingar som gir
gode kontaktpunkt med kundar og publikum, og som er tilpassa bruk på både skjerm, nettbrett og mobil. Filter leverer design av nettsider som er i tråd med profilen og formålet til kunden.

Sjå nokre nettsider me har laga

Grafisk materiell

Grafisk materiell er profileringsmateriell både til trykte og digitale medium.

Målet er å formidle bodskap og identitet med tanke på rekruttering, omdømmebygging og ikkje minst auka sal.
For best mogleg attkjenningseffekt er det viktig at designet er i tråd med den visuelle identiteten til avsendar.

Sjå grafisk materiell me har laga

Magasin
-design

Eit magasin er eit sterkt medium
til å formidle godt innhald.

Eit magasin er eit sterkt medium til å formidle godt innhald. I Filter har me god erfaring med magasin og me kan me hjelpa deg med kvalitetsmagasin som byggjer omdømme, skaper gode leseopplevingar og har innhald med lang levetid.

Sjå nokre magasin me har laga

Designjobbar

Kommunikasjonstenester

Kommunikasjonsarbeidet er ikkje eit mål i seg sjølv, det er derimot effekten ein får av eit godt og
strukturert kommunikasjonsarbeid.

PR-arbeid

Å drive godt PR-arbeid handlar om å ta kontroll over informasjonen via målretta kommunikasjon både internt og eksternt.

Ein kan ikkje styre det media formidlar, men med ein gjennomtenkt strategi for kommunikasjon kan ein ta
styring på intern og ekstern informasjonsflyt. I Filter har me solid kompetanse innan faget og lang erfaring frå ulike kundar.

Sjå pr-arbeid me har gjort

Strategi
-arbeid

Me i Filter veit at det ligg ein solid strategi i botnen av god kommunikasjon. Strategi er bedrifta sine retningslinjer for ein langsiktig plan.

Ved å utvikla ein god plan for kommunikasjon, både internt og eksternt, kan ei bedrift effektivisere arbeidet, og ikkje minst slepp ein å basere kommunikasjonsarbeidet på ad-hoc-avgjersler

Sjå strategiarbeid me har gjort

Kommunikasjons-
rådgivning

Det er lett å trø feil i kommunikasjonen. Filter kan vere med som ein støttespelar i ulike
kommunikasjonsutfordringar.

Ofte er me inne som faste rådgjevarar over tid for å sjå korleis ein løyser problema, eller me kan ta del
i spesielle utfordringar.

Ta kontakt for meir informasjon

Medie
-handtering

Media kan vere ein god samarbeidspartnar, men òg ein krevjande motpart.

Me i Filter kan gi gode råd om korleis ein taklar ein hektisk mediekvardag, og korleis ein svarer når media
tar kontakt. Me held kurs i mediehandtering der ein får prøvt seg både teoretisk og praktisk i møte med media

Ta kontakt for meir informasjon

Kommunikasjonsjobbar

Innhaldstenester

Godt innhald er avgjerande for all kommunikasjon.

Redaksjonelt innhald

Filter leverer redaksjonelt innhald til magasin, for bedrifter, marknadar, og organisasjonar.

Godt innhald krev nyanserte vinklingar og velskrivne tekstar med tydeleg bodskap – dette kan me hjelpa til
med.

Sjå redaksjonelt innhald me har gjort

Innhald
nettsider

For å formidle bodskap rundt produkt og bedrift krevs det ein god tekst òg på nett.

Ein solid tekst på nettsidene gir også gode resultat for søkemotoroptimalisering. Filter leverer tekstpakkar til bedrifter etter tett dialog om ønska bodskap, tekstmengde og tema.

Sjå innhald på nettsider me har gjort

Sosiale medium

Sosiale medium er ein glimrande og rimeleg kanal for marknadsføring og omdømmebygging av bedrifter.

Men også her er det viktig med ein god plan. Me kan saman med di bedrift kome fram til kva kanalar og
strategiar som gir deg det beste resultatet i sosiale medium.

Sjå jobbar me har gjort på sosiale medium

Tekstpakkar

God informasjonsflyt i alle kanalar er viktig. Bedrifter kan abonnere på teksttenester hjå oss.

For nokre få timar i månaden kan våre kundar få tekstproduksjon til nett, sosiale medium eller nyhendebrev.

Sjå tekstpakke-jobbar me har gjort

Innhaldsjobbar

Webutvikling

Me utviklar funksjonelle nettsider i tråd med krava for universell utforming, og tilbyr
våre kundar dei beste løysingane tilpassa deira behov og strategi.

Design
av nettsider

Design tilpassa kundens behov.

Me designar nettsider som speglar bedrifta både via profil og logo, men også sjølve visjonen og målet dei har med å kome seg på nett eller oppgradere sida dei allereie har. Godt design er avgjerande for brukarvenleg presentasjonen av informasjon på nett.

Sjå nokre nettsider me har laga

Nettside
-utvikling

I Filter har me som mål å byggje nettsider tilpassa kunden sitt behov og definerte mål, med ein struktur i tråd med den visuelle identiteten.

Med vår kompetanse innan design og programmering får kunden ei søkemotoroptimalisert nettløysing utvikla spesielt for dei.

Sjå nokre nettsider me har laga

Nettbutikk

Netthandel aukar år for år. For mange butikkar er netthandelen det som avgjer om ein får bedrifta til å gå rundt.

Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produktene dine på nettsida di så har me løysingar som dekkar det meste.

Ta kontakt for å vite meir om kva me leverer

Interaktive tenester

Nettsida er møteplassen og staden ein får presentert seg. Eit godt innhald er ei føresetnad for ei solid nettside.

For å gjera nettsida di tilgjengeleg via søkemotorar, er det lurt å jobba for å få ein god og søkeoptimalisert tekst. Filter kan hjelpa med løysingar som gir gode kontaktpunkt med kundar og publikum, og som er tilpassa bruk på både skjerm, nettbrett og mobil. Me designar nettsider i tråd med reglane om universell utforming, slik at alle har tilgang og høve til å få med seg informasjonen.

Sjå nokre nettsider me har laga

Webdesignjobbar

Treff du ballen?

Er di bedrift lett å finne på nett, oppdatert i sosiale medium og klarar bedrifta di å syne att i mengden?

Strategisk kommunikasjon

Ta dei rette vala.

Ha ein god kommunikasjonsplan som definerer kva kanalar ein skal bruke for ulik bodskap og målgrupper. Korleis vil du framstå og kva vil du formidla? 

Ta kontakt for meir informasjon

Design og merkevare-bygging

Styrking av omdømme og merkevare

Konsekvent og bevisst profilering i alle kanalar styrkar di merkevare. Kvalitetsdesign og gjennomtenkt marknadsføring viser betre igjen over tid enn kjappe løysingar.

Ta kontakt for meir informasjon

Innhald i eigne kanalar

Innhaldsmarknadsføring

Kva plattformer bør ein vera på og korleis nyttar ein best potensialet for bedrifta i dei ulike kanalane?

Ta kontakt for meir informasjon

PR og språk

Spissa kommunikasjon og effektivt språk.

Korleis bruke media på ein god og aktiv måte, og korleis kan ein vera i forkant og setja dagsorden? På kva måte snakkar bedrifta ut til publikum?

Ta kontakt for meir informasjon

Webdesignjobbar

Driftsteneste

Filter kan bli din totalleverandør for nett og it-løysingar

Store epostkontoar

50 GB lagring per brukar

Inkludert innboks-administrering, høg beskyttelse mot skadeleg programvare og søppelpost, samt smart rotsortering, og arkivering.

Ta kontakt for meir informasjon

Full
mobilitet

Rediger, send og motta epost rett i nettlesaren på både PC, nettbrett og mobil.

Bruk alle Office-applikasjonar
på telefon, nettbrett, berbar eller stasjonær maskin.

Ta kontakt for meir informasjon

Office
i skya

Word, Excel, Powerpoint?

Du får tilgong til den velkjende samlinga med produktivitetsverktøy uavhengig av om du arbeider på kontoret eller er på farten.

Ta kontakt for meir informasjon

Samarbeid
og deling

Enklare og meir effektivt samarbeid.

Gjer det mogleg for teamet ditt å organisere seg sjølv på tvers av verktøy og einingar, og bygge på andre sin
ekspertise. Del dokumenter, kalenderar og kontaktar, m.m.

Ta kontakt for meir informasjon

Webdesignjobbar

Følg oss på sosiale medier

Me er der det skjer

Facebook knappinstagram knapp

La oss halde kontakten!

Få nyhendebrevet vårt rett i innboksen og les siste nytt frå oss uansett kvar du er

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
NOEN